Waxing Services

Facial Waxing

Eyebrow - $12 

Lip - $10

Chin - $10 

Bikini Waxing

Body Waxing

Full Leg - $65

Upper Leg - $35

Lower Leg - $40

Arm - $30

Back - $50

Chest - $30

Brazilian - $60+

Bikini - $35+